میزان بدهی شهریه دانشجویان کاردانی

میزان بدهی شهریه دانشجویان کاردانی و کارشناسی تا ورودی بهمن 93 در جدول پیوست بر مبنای کد ملی دانشجو (شماره کد ملی ترتیبی است) درج شده است.

ستون بدهکار میزان بدهی دانشجو و ستون بستانکار میزان طلب دانشجو از بابت اضافه واریزی یا تخفیف شهریه و ... می باشد.

دانشجویان گرامی جهت تسویه حساب ، میزان بدهی مندرج در جدول را به شماره حساب 73896375 بانک ملت به نام موسسه فارابی یا شماره حساب 0105318988001 بانک ملی به نام مرکز فرهنگ و هنر واریز نمایند و اصل فیش را تحویل امور مالی نمایند.

 

فایلهای پیوست
فایل پیوستتوضیحاتحجم فایل
Download this file (بدهی کاردانی.xls)بدهی کاردانی.xls 102 Kb
Download this file (بدهی کارشناسی.xls)بدهی کارشناسی.xls 77 Kb