کارشناسي حرفه اي مدیریت گردشگري

توجه به صنعت گردشگري به عنوان يکي از ارکان توسعه و يکي از محورهاي اصلي پرداخت شده در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از يک سو و تحوالت لحظه اي و افزايش سطح ارائه  خدمات در نتيجه ارتقاء انتظارات دريافت کننده هاي خدمات در اين صنعت فراگير از ديگر سوي، ايجاد نگرش علمي و حرفه اي را ضروري مي نمايد. دوره کارشناسي ناپيوسته مديريت گردشگري زمينه هاي آشنايي عالقمندان را به مباحث جديد روز صنعت گردشگري فراهم ساخته و در عين حال دانشجويان در سطوح مديريت و برنامه ريزي توانايي تصدي امور مربوطه را به نحو شايسته عهده دار خواهندشد.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir