کارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي

هنر يکي از ضروريات زندگي بشر و همواره پاسخگوي نيازهاي معنوي و زيبايي شناسانه انسان بوده است. هيچگاه تاريخ مدون بشر خالي از تصوير و نقش نبوده است. نقاشي، زبان جهاني است. تعدد نقاشان بيانگر توسعه هنر و تعالي فرهنگ و تمدن ملتهاست و فراواني دانشجويان اين رشته در مقطع کارداني و عالقمندي آنان به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر تدوين چنين رشته اي را ضروري مي سازد. بنابراين دوره کارشناسي حرفه اي نقاشي در قالب آموزشهاي مهارتي تدوين شد تا دانشجويان با کسب مجموعه اي از دانش و مهارت هاي علمي با شناخت از تکنيک هاي مختلف طراحي و نقاشي بتوانند آثار جديد هنري خلق نمايند.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir