کارشناسي حرفه اي مدیریت امور فرهنگي - برنامه ریزي فرهنگي

باروري فرهنگي جامعه مستلزم تبادل و تضارب انديشه ها، مشارکت در فعاليت هاي فرهنگي و خالقيت فرهنگي ورشد و توسعه دانش است. به منظور دستيابي به اين اهداف برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي بايد در زمينه حفظ ميراث فرهنگي، غناي هنري، تنوع رسانه اي، گسترش نهادهاي آموزشي رسمي وغيررسمي و... با توجه به شرايط جامعه کنوني و نيازهاي مردم انجام پذيرد. دوره کارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه ريزي فرهنگي در قالب آموزشهاي علمي _ کاربردي تدوين گرديد تا دانشجويان باکسب مجموعه اي از دانش و مهارت با کاربرد آن در حوزه هاي فرهنگي بتوانند وظايف خود در مشاغل قابل احراز انجام دهند.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir