بازدید مشاور ارشد رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی

جناب آقای دکتر مجتبی زاده، مشاور ارشد رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور به همراه جناب آقای دکتر آقاجانی و هیأت همراه در تاریخ 1394/4/16 از مرکز آموزش بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دکتر مجتبی زاده، ضمن بازدید از فضای اداری و آموزشی در جلسه هم اندیشی با حضور ریاست مرکز آموزش و مدیران محترم گروه های آموزشی شرکت فرمودند. در این جلسه ابتدا ریاست مرکز آموزش و مدیران گروه دیدگاه های خود را در خصوص نقاط ضعف و قوت و برنامه های آتی توسعه رشته های در حال اجرا بیان داشته و سپس دکتر مجتبی زاده به اتفاق دکتر آقاجانی مسائلی را در خصوص سیاست ها و برنامه های آتی دانشگاه عنوان نمودند.

 

در ادامه دکتر مجتبی زاده با تقدیر از فعالیت های انجام شده چند سال اخیر مرکز آموزش، در خصوص توسعه رشته های در حال اجرا و دوره های تحصیلات تکمیلی در این مرکز آموزشی ابراز امیدواری نمودند.